Mosonmagyaróvári Szociális Foglalkoztató Nonprofit KFT.

Pályázati felhívás az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására történő pályáztatásáról

Pályázat


Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója elrendelte, hogy a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői (ügyvezetői) az állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására érvényes belső szabályozásuknak megfelelően folytassanak le beszerzést, illetve írjanak ki pályázatot.

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg, azzal, hogy a megbízás feltételeit és díjazását a legfőbb szerv határozza meg.

Szakmai elvárások, az ajánlat tartalmi elemei:

Pályáztatható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgálói társaság a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény szerint.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell
• a könyvvizsgálói kamarai igazolást vagy annak hiteles másolatát a pályázó nyilvántartásáról;
• a társaság vagy egyéni könyvvizsgáló bemutatását és referenciáit;
• nyilatkozatot a pályázó felelősségbiztosításáról;
• az éves díjazási igényét.

A könyvvizsgálói megbízások kezdete:

Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. esetében 2020. június 1.

A könyvvizsgálói megbízások megszűnése:

A könyvvizsgálói megbízatás 3 év határozott időtartamra szól. A megbízási jogviszony a Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. esetében 2023. május 31. napjával szűnik meg.

Bírálati szempont, a megbízás feltételei:

A könyvvizsgálót az összességében legmegfelelőbb ajánlat, valamint referenciák alapján az alapító, illetve a taggyűlés választja meg. A megbízás feltételeit és díjazását ugyancsak az alapító, illetve a taggyűlés határozza meg. A megbízási szerződést a társaság ügyvezetője köti meg.

Határidők:

Az ajánlatok beérkezési határideje együttesen: 2020. május 5. (kedd) 12.00 óra.
Az elbírálás várható ideje: a 2020. május 28-i képviselő-testületi ülés.
Pályázatokat Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. címre: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 109. kérjük eljuttatni.
A benyújtandó, pályázatot tartalmazó borítékra kérjük rávezetni: Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági társaság könyvvizsgálatára vonatkozó pályázat.

A pályáztatás további elemei:

A pályáztatás további elemeit (különösen az ajánlatok benyújtásának módját, az ajánlatok felbontásának időpontját és módját, valamint a beszerzési eljárások további, egyéb módon nem szabályozott releváns eljárási szabályait) az eljárást lebonyolító gazdasági társaság ügyvezetője az érvényes belső szabályozása alapján jogosult és köteles meghatározni.

A megválasztást befolyásoló kizáró és összeférhetetlenségi okok:

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.